Acreditació de Pime Innovadora

El 2018 a Basetis vam aconseguir l’acreditació que el Ministerio de Ciencia e Innovación atorga per a reconèixer a les petites i mitjanes empreses intensives en R+D+I.

Les pimes que figuren en el Registre d’Empreses Innovadores i, per tant, disposen del segell de Pime Innovadora, gaudeixen d’una acreditació atorgada pel Ministerio de Ciencia e Innovación que les destaca com a organitzacions compromeses i intensives en activitats innovadores. A més, ser Pime Innovadora proporciona incentius financers i fiscals orientats a garantir que l’empresa continuï apostant per la innovació (poden compatibilitzar plenament les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social respecte al personal investigador i la deducció en les quotes tributàries de l’impost de societats).

Disposem d’un Informe Motivat relatiu a l’anualitat 2014 del projecte READERHELP que el qualifica de Recerca i desenvolupament, per la qual cosa queda demostrat el caràcter innovador de la companyia. Si ens vols buscar pots fer-ho aquí (pista: el CIF de Basetis és B65208183).