ISO 9001:2015

Basetis està certificada amb l’ISO 9001:2015 en adequar-se el seu sistema de gestió als estàndards de qualitat que dicta aquesta norma. El nostre Sistema de Gestió de Qualitat es basa per tant en les recomanacions de l’esmentada norma, que consisteixen en:


Un enfocament basat en processos

Tota l’activitat de Basetis es descriu com un conjunt de processos interns necessaris per captar i complir els requisits inherents a les necessitats dels clients i les persones de l’organització. Aquests processos són gestionats des de les diferents àrees transversals en què ens organitzem a Basetis i mitjançant la seva interacció. En aquest model, tot procés té unes entrades, unes sortides, unes activitats amb uns responsables i uns indicadors que permeten la seva mesura, seguiment i millora.

 

Un cicle de millora contínua

Ens basem en el cicle de Deming o PDCA (Plan-Do-Check-Act) per poder avançar i millorar en tot moment. Dins d’aquest cicle es contempla un ampli ventall d’activitats com la gestió del risc, la gestió de canvis, establir objectius de millora, anàlisis d’auditories internes, revisió del mateix Sistema de Gestió de Qualitat, gestió de no conformitats, accions correctives i documentació.

 

Pensament basat en riscos

Les accions de millora del Sistema de Gestió de Qualitat parteixen d’una anàlisi dels riscos i oportunitats a què s’enfronta Basetis. Per això analitzem dos tipus de riscs: els derivats del context de l’empresa de forma àmplia, amb una anàlisi de tots els grups d’interès, i els derivats dels mateixos processos de l’empresa (estratègics, principals i de suport).

 

L’ISO 9001:2015 a Basetis

Davant d’aquest enfocament, a Basetis hem elaborat una declaració documentada de política de qualitat i els seus objectius, un manual de qualitat, procediments, registres, instruccions tècniques, plantilles i eines per a poder desenvolupar i realitzar el seguiment de tots els processos de l’organització.

La nostra organització descentralitzada, basada en el model teal, amb una confiança absoluta en les persones i una responsabilitat compartida, no va ser un contratemps per aconseguir la certificació ISO 9001:2015, sinó al contrari, va constatar que l’organització guanya en eficiència i qualitat.

Durant el procés de certificació, Bureau Veritas Iberia S.L., empresa certificadora de la qualitat del nostre sistema de gestió, va destacar els següents punts forts de Basetis:

  • Compromís i participació de tota l’organització en el sistema de qualitat.
  • Dimensionament i estructuració de la documentació del sistema de qualitat.
  • Eines internes de gestió tipus sites de Google, Trello, TeamWork…
  • Clima laboral excel·lent.

 

Logo ISO 9001:2015 Bureau Veritas